Конкурсний відбір на керівні посади інших державних підприємств

Конкурсний відбір на керівні посади інших державних підприємств

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 Мінекономіки оголошує конкурсний відбір на посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економіки України:

Назва підприємства

Основні напрями діяльності

Адреса

1

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ФІНПРОМ”

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

вул. Танкова, буд. 8, офіс 5, м. Київ, 04112

2

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ”

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

вул. Магнітогорська, буд. 1Б, м.Київ, 02660

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту, зокрема, але не виключно, в галузях знань “Управління та адміністрування”, “Виробництво та технології”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”, “Право”

(відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266)

 • стаж роботи на посадах керівників – не менше 3 років

Повинен знати:

 • принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • перспективи та тенденції розвитку відповідної галузі;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етики ділового спілкування та ведення переговорів.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

 • заява про участь у конкурсному відборі;
 • належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, копія документа про вищу освіту, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи. Така інформація має містити точний період роботи; назва посад; обов’язки, які виконувалися на зазначених посадах; кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні;
 • згода на обробку персональних даних;
 • біографічна довідка (резюме);
 • конкурсна пропозиція;
 • заява щодо згоди/не згоди на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій;
 • рекомендації та інші документи на його розсуд (у разі наявності).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).
 • Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:
 • детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також заходи з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
 • обсяг відрахування коштів до бюджетів;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
 • пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності;
 • інші пропозиції з удосконалення діяльності підприємства.

Інформація для підготовки конкурсних пропозицій розміщена на офіційному веб-сайті Мінекономіки в рубриці “Діяльність” підрубриці “Ефективні державні підприємства”, розділі “Фінансова звітність підприємств”.

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 30 календарних днів після оприлюднення оголошення (до 16.00 19 листопада 2021 року).

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2; телефон для довідок: 200-45-30.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: personal@me.gov.ua.

Телефони для довідок з питань фінансово-економічного стану підприємства: 596-67-08.

Конкурсний відбір починається 25 листопада 2021 року та закінчується 17 грудня 2021 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2.

 

07.10.2021 | 14:33

Мінекономіки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 65, та наказу Мінекономіки від 6 жовтня 2021 р. № 701 оголошує конкурсний відбір з визначення кандидатур на зайняття посад двох членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”.

Найменування товариства:  Приватне акціонерне товариство “Експортно-кредитне агентство” (далі – Товариство).

Місцезнаходження товариства: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28.

Основні напрями діяльності Підприємства:

1) страхування та перестрахування:

експортних кредитів, наданих банками-кредиторами українському експортеру, від комерційних та некомерційних ризиків;

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів, від комерційних або некомерційних ризиків;

експортних кредитів, наданих іноземному покупцю або банку іноземного покупця банками-кредиторами, від комерційних та некомерційних ризиків;

прямих інвестицій з України, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, від некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі втрати інвестицій або їх частини;

акредитивів, підтверджених банком українського експортера, від комерційних та некомерційних ризиків;

договірних банківських гарантій;

2) надання гарантій;

3) участь у виконанні програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами;

4) консультаційна діяльність;

5) інші види діяльності, які передбачені законодавством та не суперечать меті діяльності товариства.

Вимоги до претендентів

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту ступеня магістра або прирівняного до нього;
 • досвід роботи на керівних посадах не менше п’яти років;
 • бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, що встановлюється конкурсною комісією на підставі сукупного аналізу резюме, інших наданих документів та співбесіди з претендентом;
 • наявність досвіду співпраці з міжнародними, іноземними організаціями та/або наявність досвіду щодо страхування, перестрахування та гарантування зовнішньоторговельних контрактів та/або наявність досвіду розробки та впровадження стратегії розвитку підприємства/організації;
 • повну цивільну дієздатність (наявність медичної довідки про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я, виданої не пізніше місяця до дати подачі документів);
 • відсутність непогашеної судимості (наявність документу встановленої форми (довідка, витяг) компетентного органу про відсутність судимості, виданої не пізніше місяця до дати подачі документів);
 • відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Сфера компетенції, якою повинні володіти члени наглядової ради Товариства:

 • Ризик-менеджмент;
 • Юриспруденція, зокрема корпоративне право;
 • Міжнародні економічні відносини, міжнародні фінанси;
 • Стратегічне планування;
 • Зовнішньоекономічна діяльність (експорт/імпорт товарів/послуг);
 • Банківська діяльність, у тому числі інвестбанкінг та кредитування.

Очікувані функції членів наглядової ради Товариства:

 • підготовка пропозицій до проекту стратегії розвитку Товариства, а також проектів інших рішень, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства;
 • затвердження стратегії та стратегічних цілей Товариства;
 • впровадження ключових показників ефективності роботи Товариства, що забезпечать досягнення стратегічних цілей, та моніторинг їх досягнення;
 • аналіз та контроль реалізації стратегії розвитку Товариства та контроль впровадження необхідних змін;
 • формування політики сталого розвитку та моніторинг її дотримання;
 • відбір та призначення менеджерів;
 • визначення системи винагород менеджменту Товариства;
 • визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, зокрема систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю;
 • здійснення контролю за ефективністю управління Товариством та впровадження відповідних заходів при необхідності;
 • здійснення контролю та аудиту діяльності Товариства.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

Заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я голови постійно діючої комісії для конкурсного відбору членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” Лева М. О.

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я, по батькові претендента – повністю, адреса реєстрації претендента, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), погодження/непогодження щодо розголошення документів, поданих претендентами, після завершення конкурсного відбору тощо (зразок додається).

Разом із заявою:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи;
 • копія документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради Товариства (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити обґрунтування зацікавленістю даною вакансією);
 • медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я, виданої не пізніше місяця до дати подачі документів;
 • документ встановленої форми (довідка, витяг) компетентного органу про відсутність судимості, виданої не пізніше місяця до дати подачі документів.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Заяви та документи щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 14 календарних днів після дати оприлюднення даного оголошення (до 21 жовтня 2021 року).

Заяви та документи приймаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Мінекономіки, комісія для конкурсного відбору членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”.

Заяви та документи надсилаються на електронну пошту: terpytskyi@me.gov.ua   

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 

(044) 200-44-73,  terpytskyi@me.gov.ua   

Конкурсний відбір починається 22 жовтня 2021 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному сайті Мінекономіки до 21 листопада 2021 року.

 

27.04.2021 | 10:45

Результати конкурсного відбору 

22 квітня 2021 року відбулося засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Комісією прийнято рішення не проводити конкурс на посаду керівника ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО АГРОХІМІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА “ОБЛАГРОХІМІЯ” у зв’язку з відсутністю претендентів.

 

09.04.2021 | 14:50

До уваги учасників конкурсного відбору керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії”

01 квітня 2021 року відбулось засідання комісії для конкурсного відбору керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії” з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 4 учасників.

За результатами розгляду документів, конкурсних пропозицій та співбесіди, комісія відхилила документи всіх учасників, оскільки представлені учасниками конкурсні пропозиції не забезпечують належну ефективність управління підприємством.

Конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії” визнано таким, що не відбувся.

 

17.03.2021 | 12:53

До уваги учасників конкурсного відбору керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності

10 та 11 березня 2021 року відбулись засідання комісії для конкурсного відбору керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посади керівників державного підприємства “Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” та державного підприємства “Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 10 учасників конкурсного відбору.

За результатами розгляду документів, конкурсних пропозицій та співбесіди, комісія відхилила документи всіх учасників, оскільки представлені учасниками конкурсні пропозиції не забезпечують належну ефективність управління підприємством.

Конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства “Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” та керівника державного підприємства “Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” визнано таким, що не відбувся.

 

15.03.2021 | 10:25

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 Мінекономіки оголошує конкурсний відбір на посаду керівника ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО АГРОХІМІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА “ОБЛАГРОХІМІЯ”, яке належить до сфери управління Мінекономіки.

ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО АГРОХІМІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА “ОБЛАГРОХІМІЯ”

Адреса: вул. Космічна, буд. 21А, м. Харків, 61045

Основні напрями діяльності: допоміжна діяльність у рослинництві, роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, складське господарство.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту,  зокрема в галузі знань “Управління та адміністрування”, “Виробництво та технології”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”, “Право”;

(відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266)

 • стаж роботи на посадах керівників – не менше 3 років

Повинен знати:

 • принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • перспективи та тенденції розвитку відповідної галузі;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етики ділового спілкування та ведення переговорів.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

 • заява для участі у конкурсному відборі;
 • належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;
 • згода на обробку персональних даних;
 • біографічна довідка (резюме);
 • конкурсна пропозиція;
 • рекомендації та інші документи на його розсуд;
 • заява щодо згоди/не згоди на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).
 • Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

– поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

– шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

– конкурентні переваги претендента.

Інформація для підготовки конкурсних пропозицій розміщена на офіційному веб-сайті Мінекономіки в рубриці “Реформа держпідприємств”, розділі “Фінансова звітність підприємств”.

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 30 календарних днів після оприлюднення оголошення (до 17.00 14 квітня 2021 року).

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, кім. 440; телефон для довідок: 200-45-30.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: personal@me.gov.ua.

Телефони для довідок з питань фінансово-економічного стану підприємства: 596-67-08.

Конкурсний відбір починається 22 квітня 2021 року та закінчується не пізніше 14 травня 2021 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2.

 

03.03.2021 | 12:20

19 лютого 2021 року відбулося засідання комісії для конкурсного відбору керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.

Комісією прийнято рішення не проводити:

конкурс на посаду керівника державного підприємства “Полтавський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації”, оскільки документи подав лише один учасник;

конкурс на посаду керівника державного підприємства “Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання” та керівника державного підприємства “Орган з сертифікації ОС “Крантест” у зв’язку з відсутністю претендентів.

 

01.03.2021 | 14:40

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 Мінекономіки оголошує повторний конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії”, яке належить до сфери управління Мінекономіки.

Державне підприємство “Завод порошкової металургії”

Адреса: Промвузол, м. Бровари, Київська обл., 07400

Основні напрями діяльності: підприємство утворено з метою отримання прибутку за рахунок виробничої діяльності у сфері виготовлення металевого порошку та виробів з нього.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту,  зокрема в галузі знань “Управління та адміністрування”, “Виробництво та технології”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”, “Право”;

(відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266)

 • стаж роботи на посадах керівників – не менше 3 років

Повинен знати:

 • принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • перспективи та тенденції розвитку відповідної галузі;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етики ділового спілкування та ведення переговорів.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

 • заява для участі у конкурсному відборі;
 • належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;
 • згода на обробку персональних даних;
 • біографічна довідка (резюме);
 • конкурсна пропозиція;
 • рекомендації та інші документи на його розсуд;
 • заява щодо згоди/не згоди на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).
 • Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

– поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

– шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

– конкурентні переваги претендента.

Інформація для підготовки конкурсних пропозицій розміщена на офіційному веб-сайті Мінекономіки в рубриці “Реформа держпідприємств”, розділі “Фінансова звітність підприємств”.

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 14 календарних днів після оприлюднення оголошення (до 17.00 15 березня 2021 року).

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, кім. 440; телефон для довідок: 200-45-30.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: personal@me.gov.ua.

Телефони для довідок з питань фінансово-економічного стану підприємства: 596-67-08.

Конкурсний відбір починається 22 березня 2021 року та закінчується не пізніше 09 квітня 2021 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2.

 

04.02.2021 | 11:02

До уваги учасників конкурсного відбору керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії”

25 січня 2021 року відбулось засідання комісії для конкурсного відбору керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії” з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 2 учасників.

За результатами розгляду документів, конкурсних пропозицій та співбесіди, комісія відхилила документи всіх учасників, оскільки представлені учасниками конкурсні пропозиції не забезпечують належну ефективність управління підприємством.

Конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії” визнано таким, що не відбувся.

 

03.02.2021 | 15:46

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 Мінекономіки оголошує повторний конкурсний відбір на посади керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності:

Назва підприємства

Основні напрями діяльності

Адреса

Кінцевий термін подачі документів

Початок конкурсу

Завершення конкурсу

1

Державне підприємство “Полтавський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації”

Надання послуг з сертифікації в державній системі сертифікації та послуг з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Надання послуг по повірці та метрологічній атестації засобів вимірювальної техніки. Проведення атестації вимірювальних лабораторій. Проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки. Розроблення проектів стандартів та технічних умов та їх перевірка на замовлення суб’єктів господарювання.

вул. Генерала Духова,

буд. 16,

м. Полтава, 36029

17.00 17.02.2021

19.02.2021

12.03.2021

2

Державне підприємство “Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

Надання послуг з сертифікації в державній системі сертифікації та послуг з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Надання послуг по повірці та метрологічній атестації засобів вимірювальної техніки. Проведення атестації вимірювальних лабораторій. Проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки. Розроблення проектів стандартів та технічних умов та їх перевірка на замовлення суб’єктів господарювання.

вул. Смольна,

буд. 134А,

м. Херсон, 73000

17.00 17.02.2021

19.02.2021

12.03.2021

3

Державне підприємство “Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

Надання послуг з сертифікації в державній системі сертифікації та послуг з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Надання послуг по повірці та метрологічній атестації засобів вимірювальної техніки. Проведення атестації вимірювальних лабораторій. Проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки. Розроблення проектів стандартів та технічних умов та їх перевірка на замовлення суб’єктів господарювання.

вул. Харківська,

буд. 101,

м. Суми, 40007

17.00 17.02.2021

19.02.2021

12.03.2021

4

Державне підприємство “Орган з сертифікації ОС “Крантест”

Надання послуг з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів та здійснення підприємницької діяльності.

вул. Академіка Філатова, буд. 1, м. Одеса, 65080

17.00 17.02.2021

19.02.2021

12.03.2021

5

Державне підприємство “Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання”

Здійснення виробничої, підприємницької, науково-технічної, науково-дослідної та науково-організаційної діяльності щодо випробувань, надання послуг з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів, проведення робіт з сертифікації теплотехнічного, електричного, санітарно-технічного, механічного, електромеханічного обладнання промислового та побутового призначення, органічних видів палива, а також робіт з сертифікації систем управління якістю та інших систем управління.

вул. Любченка, буд. 15, м. Київ, 03150

17.00 17.02.2021

19.02.2021

12.03.2021

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності:

 • вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • стаж роботи на посадах керівників – не менше 3 років.

Повинен знати:

 • принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • перспективи та тенденції розвитку відповідної галузі;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етики ділового спілкування та ведення переговорів.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

 • заява для участі у конкурсному відборі;
 • належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;
 • згода на обробку персональних даних;
 • біографічна довідка (резюме);
 • конкурсна пропозиція;
 • рекомендації та інші документи на його розсуд;
 • заява щодо згоди/не згоди на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).
 • Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

– поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

– шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

– конкурентні переваги претендента.

Інформація для підготовки конкурсних пропозицій розміщена на офіційному веб-сайті Мінекономіки в рубриці “Реформа держпідприємств”, розділі “Фінансова звітність підприємств”.

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 14 календарних днів після оприлюднення оголошення (до 17.00 17 лютого 2021 року).

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, кім. 440; телефон для довідок: 200-45-30.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: personal@me.gov.ua.

Телефони для довідок з питань фінансово-економічного стану підприємства: 596-67-08.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2.

 

26.01.2021 | 14:48

Повідомлення про завершення конкурсного відбору членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”

21 січня 2021 р. завершився конкурсний відбір членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” (далі – ПрАТ “ЕКА”). За результатами проведення конкурсу комісія з відбору членів наглядової ради ПрАТ “ЕКА” визначила переможців: Гудкова Артема Сергійовича, Гужву Ігора Юрійовича, Містюка Олега Олександровича, Пятигіна Антона Сергійовича, Шурхала Валерія Федоровича.

З огляду на високі професійні якості кандидатів Омельченко Олени Леонідівни та Іванініва Миколи Івановича, наявний у них потенціал для особистого внеску у розвиток ПрАТ “ЕКА”, кандидатів Омельченко О. Л. та Іванініва М. І., які набрали по 5 балів у рейтинговому голосуванні, визнати переможцями конкурсного відбору, які зараховуються до резерву та, у разі внесення відповідних змін до Положення про наглядову раду ПрАТ “ЕКА” у частині збільшення кількісного складу наглядової ради до 7 осіб, без проведення повторного конкурсного відбору оголошуються членами наглядової ради ПрАТ “ЕКА”.

 

25.01.2021 | 19:13

До уваги учасників конкурсного відбору керівника державного підприємства “УДВП ІЗОТОП”

21 січня 2021 року відбулось засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з заслуховування конкурсних пропозицій та проведення співбесід з учасниками конкурсного відбору, та оголошення переможця конкурсного відбору керівника державного підприємства “УДВП ІЗОТОП”.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 2 учасників.

За результатами розгляду документів, конкурсних пропозицій та співбесіди переможцем конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “УДВП ІЗОТОП” оголошено Пасєку Олександра Васильовича.

Рішення Комісії є підставою для укладення контракту між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та переможцем конкурсного відбору.

Переможцю конкурсного відбору слід звернутися до департаменту управління персоналом Міністерства (к. 440, тел. 200-45-30).

 

20.01.2021 | 14:13

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 Мінекономіки оголошує конкурсний відбір на посаду керівника Донецького державного науково-дослідного та проектного інституту кольорових металів, який належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Донецький державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів

Адреса: вул. Миру, буд. 1, м. Бахмут, Донецька обл., 84511

Основні напрями діяльності: здійснення науково-дослідної, науково-технічної, науково-організаційної, виробничої, підприємницької діяльності та забезпечення потреб суспільства і держави в технічному розвитку.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту,  зокрема в галузі знань “Управління та адміністрування”, “Виробництво та технології”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”, “Право”;

(відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266)

 • стаж роботи на посадах керівників – не менше 3 років

Повинен знати:

 • принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • перспективи та тенденції розвитку відповідної галузі;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етики ділового спілкування та ведення переговорів.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

 • заява для участі у конкурсному відборі;
 • належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;
 • згода на обробку персональних даних;
 • біографічна довідка (резюме);
 • конкурсна пропозиція;
 • рекомендації та інші документи на його розсуд;
 • заява щодо згоди/не згоди на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).
 • Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

– поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

– шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

– конкурентні переваги претендента.

Інформація для підготовки конкурсних пропозицій розміщена на офіційному веб-сайті Мінекономіки в рубриці “Реформа держпідприємств”, розділі “Фінансова звітність підприємств”.

Телефони для довідок з питань фінансово-економічного стану підприємства: 596-67-08.

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 14 календарних днів після оприлюднення оголошення (до 18.00 03 лютого 2021 року).

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2, кім.440; телефон для довідок: 200-45-30.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: personal@me.gov.ua.

Конкурсний відбір починається 09 лютого 2021 року та закінчується не пізніше 05 березня 2021 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

 

05.01.2021 | 17:08

Щодо конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії”, оголошеного 11.12.2020

Відповідно до наказу Мінекономіки від 04.01.2021 № 3 внесено зміну до наказу Мінекономіки “Про оголошення конкурсного відбору керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії” щодо дати початку та закінчення конкурсного відбору керівника вказаного підприємства.

Конкурсний відбір керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії” починається 12 січня 2021 року та закінчується 09 лютого 2021 року.

 

11.12.2020 15:08

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, Мінекономіки оголошує конкурсний відбір на посади керівників державних підприємств, які належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Назва підприємства

Основні напрями діяльності

Адреса

Кінцевий термін подачі документів

Початок конкурсу

Завершення конкурсу

1

Державне підприємство

“Завод порошкової металургії”

Підприємство утворено з метою отримання прибутку за рахунок виробничої діяльності у сфері виготовлення металевого порошку та виробів з нього.

Промвузол, м. Бровари,

Київська обл.,

07400

15.00 25.12.2020

04.01.2021

01.02.2021

2

Державне підприємство

“УДВП ІЗОТОП”

ДП “УДВП ІЗОТОП” виконує ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів,монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів, а також оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням.

вул. Антоновича,

буд. 152, м. Київ, 03680

15.00 25.12.2020

28.12.2020

26.01.2021

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту,  зокрема в галузі знань “Управління та адміністрування”, “Виробництво та технології”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”, “Право”;

(відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266)

 • стаж роботи на посадах керівників – не менше 3 років

Повинен знати:

 • принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • перспективи та тенденції розвитку відповідної галузі;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етики ділового спілкування та ведення переговорів.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

 • заява для участі у конкурсному відборі;
 • належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;
 • згода на обробку персональних даних;
 • біографічна довідка (резюме);
 • конкурсна пропозиція;
 • рекомендації та інші документи на його розсуд;
 • заява щодо згоди/не згоди на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).
 • Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

– поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

– шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

– конкурентні переваги претендента.

Інформація для підготовки конкурсних пропозицій розміщена на офіційному веб-сайті Мінекономіки в рубриці “Реформа держпідприємств”, розділі “Фінансова звітність підприємств”.

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м.Київ, вул.М.Грушевського, 12/2, кім.440; телефон для довідок: 200-45-30.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: personal@me.gov.ua.

Телефони для довідок з питань фінансово-економічного стану підприємства: 596-67-08.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2.

Підписка на новини

E-mail

Источник: Мінекономіки

Будь ласка, слідкуйте за нами та ставте лайк:

Залишити відповідь

Подобається цей блог? Будь ласка, поширте інформацію :)

INSTAGRAM
Follow by Email